Navigácia

 • Sadenie stromov na ZŠ Mihálya Tompu

  Sadenie stromov na ZŠ Mihálya Tompu
  21. 5. 2014

  Dlhé desaťročia sa žiaci ZŠ Tompu na Šrobárovej ulici hrajú na školskom dvore pri najrušnejšej križovatke v meste. Ihrisko teraz dostalo estetickú „injekciu“ v podobe 40 vysadených stromčekov. Cieľom bolo však nielen vylepšiť vzhľad dvora, ale aj vytvoriť živý plot, ktorý by postupne zamedzil  prenikaniu výfukových plynov z hustej premávky.

  Po niekoľkodňovej príprave terénu sa 21.mája žiaci školy pustili do práce.  Akcia prebiehala celé dopoludnie, keďže sa sadenia stromčekov zúčastnili všetci, od malých prváčikov až po žiakov 9. ročníka. Triedy sa striedali pre vysádzaní vlastných stromčekov, o ktoré sa budú odteraz spolu starať.

  Sme veľmi radi, že  mesiac máj,  venovaný ochrane lesov, sa na našej škole reálne prejavil v podobe prospešného živého plota. 

       

 • Voľné pracovné miesta

  Voľné pracovné miesta
  20. 5. 2014

  Oznámenie

   

  Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12,  979 01 Rimavská Sobota

   

                          prijme do pracovného pomeru s nástupom od 1.9.2014

   

  • učiteľa matematiky a chémie pre nižšie sekundárne vzdelávanie (5-9. ročník ZŠ)
  • učiteľa matematiky a fyziky pre nižšie sekundárne vzdelávanie (5-9. ročník ZŠ)
  • učiteľa  nemeckého jazyka pre nižšie sekundárne vzdelávanie (5-9. ročník ZŠ)
  • učiteľa pre primárne vzdelávanie (1-4. ročník ZŠ)

   

  Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného odboru
  • ovládanie maďarského jazyka
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť

   

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
  • písomný súhlas uchádzača/ky k použitiu osobných údajov.

   

  Termín podania žiadosti:

  Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy v termíne do 20.6.2014.

   

  Adresa školy:

  Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola

  Šrobárova 12

  979 01 Rimavská Sobota

 • Fantasický úspech na Základnej škole Mihálya Tompu

          14.-16. apríla 2014 sa konala medzinárodná matematická súťaž Ilona Zrínyi v Maďarsku, v meste Kecskemét, kde našu školu ale aj Stredoslovenský kraj reprezentoval žiak zo IV. B triedy Bálint Hizsnyan. Zo 78 súťažiacich v tejto kategórii sa umiestnil  na 23. mieste, čo je v histórii našej školy  najlepšie umiestnenie. Zároveň sa dostal aj do albumu medzi 30 najlepších riešiteľov.

  Za krásne umiestnenie mu gratuľujeme a prajeme naďalej veľa úspechov v matematike.

  Judit Kovács

  triedna učiteľka

   

 • Dobré slovo

  Dobré slovo
  11. 4. 2014

  V Tornali sa 11. apríla 2014  konalo krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy „ Dobré slovo“.  Súťaž  má dlhoročnú tradíciu a je určená pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Jej myšlienkou  je poukázať na dôležitosť výučby slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským a vyhľadávať talentovaných žiakov, rozširovať ich vedomosti z oblasti slovenskej, či svetovej literatúry.

  Našu  Základnú školu Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote  reprezentovali traja žiaci, ktorí na okresnom kole v Bátke skončili na prvom a druhom mieste vo svojej kategórii.

  Z krajského kola si odniesli dve ocenenia. V prvej kategórii 6. -7. ročník v prednese prózy tretie miesto získal Ádam Csaba z VII.A triedy. A v  druhej kategórii 8. – 9. ročník získala prvé miesto v prednese poézie  Noémi Bodorová z VIII. C triedy, ktorá  tak postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Komárne. Za túto úspešnú reprezentáciu im v mene našej školy srdečne blahoželáme.  Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí  žiakov na súťaž pripravovali.

   

 • Naši žiaci opäť úspešne reprezentovali školu

  Žiaci zo Základnej školy Mihálya Tompu sa včera zúčastnili krajského kola súťaže „Poznaj slovenskú reč“, ktorá sa konala v Lučenci na ZŠ J. Kármána s VJM. Súťažili v I. kategórii a obidvaja súťažiaci sa umiestnili na výborných miestach. Norbert Kuzma sa umiestnil na I. mieste a Angelika Anna Juhászová sa umiestnila na III. mieste. Žiaci IV.B triedy nás budú reprezentovať aj na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 4.-6. júna 2014 v Nových Zámkoch. Obom gratulujeme a naďalej im držíme palce.

                                           Judit Kovács

 • zstompu1908@gmail.com

  Oznamujeme Vám že naša emailová adresa sa zmenila. Nová adresa je: zstompu1908@gmail.com. Stará emailová adresa (zstompu@zoznam.sk) tiež ostane v používaní na určitú dobu.

 • Oznámenie


  Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, 979 01 Rimavská Sobota
  prijme do pracovného pomeru s nástupom od 10.02.2014
  učiteľa pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa ZŠ)
  Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  Požadované doklady:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi.
  Termín podania žiadosti:
  Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy v termíne do 31.01.2014.
  Adresa školy:
  Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola
  Šrobárova 12
  979 01 Rimavská Sobota


   

 • Ponuka

  Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12,  Rimavská Sobota – Rimaszombat ponúka na prenájom voľné nebytové priestory v budove základnej školy na Ulici Šrobárovej. Priestory sú vhodné na prevádzkovanie školského bufetu. V prípade záujmu o ponúkané nebytové priestory má záujemca možnosť zúčastniť sa ich obhliadky.
   
  Označenie priestoru: ​priestory suterénu školskej budovy na ulici Šrobárovej
  Druh miestnosti: ​priestory vhodné na prevádzkovanie školského bufetu
  Výmera miestnosti v m2: ​22,94 m2
  Kritérium na vyhodnotenie ponúk: ​cena, resp. investície do majetku
  Minimálny nájom: ​12,-€ m2/rok
  Prevádzkové náklady: ​nie sú zahrnuté v nájme za priestory
  Obdobie prenájmu: ​doba neurčitá
   
  Ponuky žiadame predložiť do 24.1.2014 do 10.00 hod. v uzatvorenej obálke na adresu:
   
  Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola
  Šrobárova 12
  979 01  Rimavská Sobota
   
  Informácie o možnosti prenájmu a obhliadky voľných priestorov poskytuje Ing. Andrea Adorjánová, číslo telefónu 047-5624432, e-mail: zstompu@zoznam.sk.


   

 • Vážení rodičia,

  kolegovia,

  milí žiaci!

   

   

   

              Po ukončení môjho päťročného funkčného obdobia si myslím, že je čas aby sme sa  na chvíľku zastavili a zhodnotili čo sme za toto obdobie dosiahli. Ciele, ktoré sme si ako škola stanovili v akčnom pláne na funkčné obdobie 2008 – 2013 sa nám  podarilo do bodky  splniť. Zamerali sme sa hlavne na zlepšenie  materiálno – technického zabezpečenia školy, a v neposlednom rade spolu s pedagogickými pracovníkmi na zvyšovaní  úrovne  výchovno – vzdelávacieho procesu. Podarilo sa nám odstrániť havarijný stav na streche hlavnej budovy ako aj v jej  suteréne  a na časti školského dvora. Všetky triedy prvého stupňa v obidvoch budovách sme zariadili  novým nábytkom, zrekonštruovali sme všetky sociálne zariadenia a vytvorili sme tak vhodné podmienky pre žiakov ako aj pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Počas tohto obdobia sme sa aktívne zapájali do rôznych spoločensko – kultúrnych podujatí , súťaží , v rámci ktorých sme  dosiahli popredné miesta , a to  nielen v rámci rimavskosobotského okresu či banskobystrického kraja, ale aj na celoslovenskej úrovni.

  Denno – denne musíme čeliť rôznym problémom a riešiť ich. Bez koncepčného, cieľavedomého a trvalého prístupu by sme však takto nenapredovali  a riešenie problémov by bolo oveľa zložitejšie. Nikdy som ako riaditeľ školy nehľadal dôvody, prečo sa niečo nedá. Vždy som sa snažil nájsť kompromisné  riešenia. I napriek tomu, že mnohokrát bola naša práca podrobená nekorektnej a neprofesionálnej kritike.

  To čo robíme, robíme pre našu školu, aby bola krajšia, lepšia, kvalitnejšia a aby naši žiaci boli čo najlepšie pripravení na zvládnutie svojich povinností na stredných školách. Teší ma, že je stále veľa žiakov, pedagógov ako aj  rodičov, ktorí vnímajú dianie na našej základnej škole pozitívne, a sú hrdí,  že môžu byť  súčasťou jednej najväčšej a najkvalitnejšej školy v celom regióne.

  Nakoľko som dostal vašu dôveru na ďalšie funkčné obdobie, ako riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, chcem Vás ubezpečiť, že to čo sme spolu začali aj dokončíme. Budem rád, keď v plnení týchto cieľov budeme  so všetkými zamestnancami školy  ako aj s rodičmi jednotní  a spoločne za päť rokov zvládneme  to čo sme si stanovili.  Ja sa budem usilovať Vašu dôveru nesklamať a verím, že spoločným pričinením zabezpečíme lepší rozvoj Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola a  pozdvihneme  jej úroveň ešte vyššie.

  Stiahnúť prezentáciu

  Štefan Orosz

  riaditeľ školy 


   

 • Týždeň Mihálya Tompu

  Posledný októbrový týždeň, sa na Základnej škole Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote niesol  v znamení   rôznych kultúrnych  a  športových podujatí.  Škola si každoročne pripomína  výročie narodenie známeho  básnika Mihálya Tompu, po ktorom  je škola pomenovaná.

  Po slávnostnom otvorení sa Dni Mihálya Tompu odštartovali  besedou so známou spisovateľkou Magdou   Kovácsou a jej dcérou  Zsófiou Bárczi , ktorá učí maďarský jazyk na  Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre . Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére.  Obidve spisovateľky poukázali na dôležitosť čítania a žiakom odkázali, aby čítali čo najviac a čo najčastejšie.   

  Žiaci si svoje vedomosti preverili v rôznych súťažiach , či už v oblasti ochrany životného prostredia alebo v literárnej, ktorá sa  niesla pod názvom „Výročie výročí“. Úlohou žiakov bolo pripraviť a predniesť prezentácie o živote a tvorbe spisovateľov. Súťažili družstvá z  Putnoku,  z Rimavskej Seči, z Egru a našu školu reprezentovali dve družstvá.

  Zručnosť a talent  deti preukázali v obľúbenej súťaži „Kto čo vie?“. Striedal sa tam  folklórny spev s moderným,   divadelné scénky, rôzne tanečné  choreografie, hra na hudobné nástroje či prednes poézie a prózy. Nechýbal ani šport  a to judo.

  Súčasťou týchto dní bola aj súťaž v kreslení  rôznymi technikami na tému „Mesto Rimavská Sobota očami detí“.  Zaujímavou aktivitou bolo vyrezávanie dreva pod vedením učiteľky Kataríny Nagyferenczovej , ktorá s veľkou trpezlivosťou zaúčala žiakov do tajov drevorezby .

  Po stopách Mihálya Topmu  sa vydali  siedme, ôsme a deviate ročníky. Išlo o literárny  výlet po trase Rimavská Sobota – Chanava- Igrice-Kelemér , kde veľkú časť svojho života Mihály Tompa  prežil.  

  Tradičným podujatím je  aj výlet pre piate ročníky  do  Salgotarjánu do župnej knižnice , ktorá nesie názov po Balassi Bálint.

  Veľký úspech zaznamenali športové podujatia a  to zumba party  v podaní Madarász Fanny  a jej  tanečníčok, ktoré v rytme tanca rozhýbali  takmer celú školu. Po prvýkrát sa na škole  konalo športové dopoludnie, ktoré zorganizovalo združenie rodičov školy . O pohár  Mihálya Tompu si sily zmerali dievčatá a chlapci vo vybíjanej a vo futbale. Proti sebe sa postavili  nielen dva tímy z našej školy ale aj z Reformovaného cirkevného gymnázia.   Snáď najväčšími súpermi vo futbale  boli zmiešané  mužstvá  zložené  z rodičov a z  učiteľov obidvoch škôl.  Víťazmi sa napokon stalo mužstvo  rodičov a učiteľov zo ZŠ Mihálya  Tompu. Vo vybíjanej si prvenstvo odniesli dievčatá zo Šrobárovej ulice.

  Vyvrcholením týždňa bol koncert Kicsi hang. V podaní  Menyhárt Józsefa a  Borbély Katalin   sme si vypočuli zhudobnené básne od  známych autorov ako Józsefa Attilu, Bettes Istvána, či Nagy Lászla. 

  Tohtoročný týždeň Mihálya Tompu sa úspešne zavŕšil a  už teraz sa môžeme tešiť na budúci rok  na ďalšie zaujímavé podujatia ,ktoré škola pripraví. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom, ktorí s veľkou trpezlivosťou a  láskou tento bohatý program pripravili a organizačne zvládli. 

   

 • V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

   

  Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu činnosti našej školy. Pomôcť nám môžete poukázaním 2 % z daní. Tieto peniaze odvádza každá fyzická aj právnická osoba a každý zamestnanec do štátneho rozpočtu. Poukázaním sumy o 2 % z Vašich daní môžete podporiť aj aktivity našej školy.

  Ako poukázať 2 % z dane?

  Zamestnanec

  Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. februára príslušného roka. Zamestnávateľ Vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní  dane a doručte ho osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, najneskôr do 30. apríla daného roka.

   

  Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

  Vyplňte daňové priznanie, vypočítajte si 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré môžete poukázať iba jednej organizácii. Minimálny príspevok pre organizáciu je 3,32 €. Pri vypĺňaní daňového priznania je potrebné uviesť údaje o organizácii.:

   

  Názov: Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola M. Tompu s vyučovacím jazykom maďarským

  Sídlo: Šrobárova 12, 979 01  Rimavská Sobota

  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 35626356 129

  Číslo účtu: 7752643/5200

  Právnická osoba

  Vyplňte daňové priznanie, vypočítajte si 2 % z dane z príjmov právnickej osoby. Túto sumu môžete poukázať viacerým organizáciám. Minimálny príspevok pre 1 organizáciu je však 8,30 €. Rovnako ako pri fyzickej osobe, aj tu je potrebné uviesť údaje o organizácii.

   

  Tlačivo pdf  |  Tlačivo rtf

   

 • Oznámenie

  Vážený rodičia,

         riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že v zmysle § 55 ods. (10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Systému hodnotenia žiakov v školskom roku 2011/2012 Základnej školy Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola polročné vysvedčenia sa nevydávajú. Základná škola vydáva žiakovy posledný vyučovací deň prvého polroka výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok vytlačený na kancelársky papier.  Tento výpis obsahuje kalsifikáciu prospechu a správania a podpis triedneho učiteľa. Nakoľko výpis klasifikácie v zmysle zákona nie je úradnou listinou, neobsahuje otlačok pečiatky a nepodpisuje ho štatutárny zástupca školy, teda riaditeľ školy. Vysvedčenie žiak dostanie posledný deň druhého polroka. Rodič si môže žiadať vydanie polročného vysvedčenia formou písomnej žiadosti.

   

 • Oznámenie pre žiakov v hmotnej núdzi (strava, školské potreby)

   

  Vážení rodičia!

    

  Žiadame všetkých rodičov, aby vyplnili priložené tlačivo „ Vyhlásenie rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu“ v dvoch vyhotoveniach. Jeden exemplár je potrebný k žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu a druhý v súvislosti s poskytnutím školských potrieb na rok 2012.

  Údaje prosím vyplňte paličkovým písmom! Nič nevynechajte, to znamená:

  • meno matky, rodné číslo, trvalý pobyt,
  • meno otca, rodné číslo, trvalý pobyt,
  • meno žiaka (alebo žiakov, v tom prípade, ak školu navštevuje viac),
  • dátum prosíme dopísať 2.1.2012, (v tom prípade, ak tam bude novembrový alebo decembrový dátum z roku 2011, úrad práce neakceptuje Vaše vyhlásenie)
  • podpis otca a matky – to znamená podpis obidvoch rodičov

   

  V prípade, ak je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, prosím vyplňte údaje zákonného zástupcu.

   

  Žiadame všetkých rodičov, aby doručili tieto dokumenty triednym učiteľom najneskôr do 09.12.2011, ktoré základná škola postúpi ďalej úradu práce.

  V prípade, ak nesplníte hore uvedené záležitosti, Vaše deti nedostanú dotáciu na stravu ani na školské potreby, ktorá sa vzťahuje na kalendárny rok 2012.

   

  Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

   

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľkého voľna žiakom

     Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote oznamuje žiakom tunajšej školy, že dňa 18. novembra 2011  poskytne žiakom  riaditeľské voľno podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

  Riaditeľské voľno bude  poskytnuté z prevádzkového dôvodu.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub.

   

  Vo vyučovaní sa bude pokračovať  21.11. 2010 (pondelok).

   

   

 • Úradné hodiny

  Orosz Štefan – riaditeľ školy

  Pondelok: 13.00 - 15.30

  Utorok:     13.00 - 15.30

  Streda:     13.00 - 15.30

  Štvrtok:    13.00 - 15.30

  Piatok:      13.00 - 15.30

   

  Tóthová Csilla – zástupkyňa riaditeľa

  Pondelok: 11.00 - 15.30

  Streda:     11.00 - 16.00

  Piatok:      12.00 - 13.40

   

  Ádám Judit – zástupkyňa riaditeľa

  Pondelok: 13.00 - 15.30

  Utorok:     10.00 - 15.30

  Štvrtok:    14.00 - 15.30

   

  Adorjánová Andrea - ekonómka

  Pondelok: 7.30 - 10.00

  Streda:     7.30 - 10.00

  Piatok:      7.30 - 10.00

 • Rozhodnutie zamestnávatela o organizačnej zmene

  Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12

  Rimavská Sobota - Rimaszombat

   

  V Rimavskej Sobote, 07.07.2011 

   Číslo: 898/2011

   

   

  ROZHODNUTIE ZAMESTNÁVATEĽA

  O ORGANIZAČNEJ ZMENE

   

  Rozhodnutie zamestnávateľana základe:

   

  • Zákona č 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidláchverejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
  • Rozpisu rozpočtu zriaďovateľa  číslo 69/2011 zo dňa 02.05.2011 pre Základnú školu Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota – Rimaszombat rok 2011,
  • VyhláškyMŠ SR č. 320/2008 Z.zo základných školách v znení neskorších predpisov
  • Nariadenia vlády SR  č. 422/2009  Z.z. ktorým sa ustanovuje  rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti  pedagogických  zamestnancov.

   

  Zamestnávateľ prijíma opatrenia:

  K zníženiu počtu vedúcich  zamestnancov pre zabezpečenie činnosti a existencie prevádzky školy od 1. 9. 2011.

  Zníženie počtu vedúcich zamestnancov t.j. zrušenie funkcie  tretieho zástupcu riaditeľa školy k 1. 9. 2011.

   

  Zamestnávateľ bude v pracovnoprávnych vzťahoch postupovať podľa ustanovení § 54 Zákonníka práce a súvisiacich príslušných ustanovení Zákonníka práce a rozhodnutia zamestnancov.

   

   

   

   

                                     Okrúhla

  pečiatka

   

   

   

        ................................................................................

                          PaedDr. Štefan Orosz

  riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu

  – Tompa Mihály Alapiskola

   Šrobárova 12, 979 01  Rimavská Sobota

     

 • VYHLÁSENIE rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu

 • Projektové stretnutie v Dánsku

  Žiaci a učitelia ZŠ M. Tompu navštívili Dánsko

  26. Máj 2010

  Dvanásť detí a štyria učitelia zo Základnej školy M. Tompu v Rimavskej Sobote sa zúčastnili druhého stretnutia partnerských krajín (Slovensko, Dánsko, Fínsko, Španielsko) v rámci projektu Comenius, tentokrát v Dánsku.

  Krajina na nás zapôsobila nielen svojou krásou, ale aj príjemnými a komunikatívnymi ľuďmi. Skvelý týždeň plný zážitkov a precvičovania si anglického jazyka sa začal už prvý deň, po prílete do hlavného mesta, Kodane. Pozreli sme si centrum mesta, výmenu čestnej stráže pred kráľovským palácom, absolvovali sme plavbu loďou z prekrásneho kanálu Nyhavn až po známu štvrť Christiansborg.

  Poobede nás čakal ďalší let na polostrov Jylland, do mesta Karup. Hostiteľské rodiny, s ktorými  deti  komunikovali cez internet už dlhšiu dobu, čakali na každého žiaka. Ustatí, ale predsa vysmiati sme sa tešili na večernú „Welcome party“ v hostiteľskej Thorning Skole, kde každá krajina prezentovala jedlo typické pre svoju krajinu. Pochutnali sme si medzi inými na dánskych šalátoch, fínskej saláme, slovenských syroch a pagáčoch či španielskych olivách.

  Ďalší deň sme sa všetci oboznámili s dánskym školským systémom,  nakukli sme do učební, žiaci si spoločne pozreli aj tematické videá natočené doma /u nás to bol športový Deň výzvy/. Popoludnie bolo vyhradené pre programy s rodinami – prechádzky, návštevy a veľa -veľa rozprávania v angličtine.

  V stredu nás čakal celodenný výlet do Billundu, strediska  svetoznámeho Legolandu. Fantastické miniatúry domov a mestečiek,  rozprávkových postáv či zvierat v životnej veľkosti, zábavný park, veľa smiechu a zábavy, a naviac krásne počasie. Nezabudnuteľný zážitok pre deti i dospelých!

  Nenudili sme sa ani vo štvrtok, keď nám naši dánski priatelia prezentovali dánsku dobu ľadovú v oblasti Hald Sø v Midjyllande, krajine Vikingov. Prekrásna prírodná scenéria poskytovala vynikajúce miesto na športový deň. Zmiešané skupiny detí, ale aj učiteľov si vyskúšali orientačný beh, futbal, beh vo vreci či rundball – špeciálny druh loptovej hry. To všetko  s inštrukciami, samozrejme, v angličtine.

  Večer nás čakala rozlúčková zábava s výbornými dánskymi špecialitami a diskotékou pre žiakov. A keďže si niektorí aj poplakali, zistili sme, že stretnutia skutočne plnia svoj účel – popri aktívnom osvojovaní si anglického jazyka a spoznávaní  rôznych krajín Európskej  žiaci nadväzujú  multikultúrne priateľstvá.

  Ďalší deň ráno sme sa  s ťažkým srdcom rozlúčili, ale prileteli domov s dobrým pocitom, že do ďalšieho stretnutia v Španielsku to už nie je tak ďaleko.

  Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie, Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci Programu celoživotného vzdelávania.

Novinky

Napíšte nám

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Mapa