Navigácia

 • HURÁ - Sme krajšia škola!!!

  Pomocou projektu MŠVVaŠ "Modernejšia škola" sme revitalizovali 3 triedy a vytvorili v nich oddychové zóny, ako aj príjemnejšie prostredie pre žiakov pomocou výmeny starého školského nábytku. Revitalizovaná Trieda č. 1 slúži na skupinové vyučovanie výchovných predmetov t.j. HUV, NBV, ETV. Trieda č. 2 na skupinovú prácu žiakov v predmetoch SJL a MJL a Trieda č. 3 "ERASMUS+" spravidla na netradičné hodiny, krúžky aktivity v rámci rôznych projektov, ktorú budeme využívať aj ako "Centrálnu oddychovú zónu s prvkami špeciálnej učebne".

 • Zápis žiakov

  Základná škola Mihálya Tompu-Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat

  Administrátor: Papp Zsolt

  Vedenie Základnej školy Mihálya Tompu informuje rodičov o zápise prvákov a piatakov na školský rok 2021/2022.

  Zápis bude prebiehať online formou, prostrednícvtom elektronického formulára od 1. do 30. apríla 2021.

  Informácie o zápiseelektronická prihláška sa nachádzajú na stránke našej školy. Pre vyplnenie prihlášky treba nastaviť slovenskú vlajku, ktorá sa nachádza na pravej strane stránky školy.

  Ďalej informujeme rodičov budúcich prvákov, že v rámci programu zápisu Združenie Rákóczi - Rákóczi Szövetség budú prváci obdarovaní školskými taškami, ktoré dostanú v rámci slávnostného otvorenia školského roka. O príspevok od Združenia Rákóczi - Rákóczi Szövetség môžu rodičia požiadať do začiatku septembra. Podľa Vašich vyplnených údajov oň škola elektronicky požiada pre zapísaného žiaka.

   

  Web:                     www.zstompamihaly.edupage.org.

  telefon:               +421 915 968 785 – PaedDr. Štefan Orosz - riaditeľ školy

                             +421 915 868 773 –  PaedDr. Zsolt Papp – zástupca riaditeľa školy

  mail:                      zstompu1908@gmail.com

   

  S radosťou očakávame prihlásenie budúcich žiakov!

  Rodičia, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu prihlásiť svoje dieťa elektronicky do našej školy, sú vítaní vo vopred dohodnutom čase od 7. do 9. apríla!

 • TERMÍN UKONČENIA KLASIFIKAČNÉHO OBDOBIA V 1. POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  Na základe prerokovania a odporúčania vedenia školy zo dňa 19. 1. 2021 vydávam nasledovné rozhodnutie:

  Ukončenie 1. polroka školského roku 2020/2021 s riadnou klasifikáciou sa v našej škole uskutoční k 31. januáru 2021. Hodnotiaca pedagogická rada sa koná dňa 22. 1. 2021 online. Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch, nie je potrebné vykonať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 aj v tomto prípade skončí 31. januára 2021.

  PaedDr. Štefan Orosz, riaditeľ školy

 • ROZHODNUTIE

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
  1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v
  termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
  2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie
  v
  a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  v piatom až desiatom ročníku,
  c) stredných školách,
  d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  e) jazykových školách,
  f) základných umeleckých školách,
  riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
  3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
  a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času
  zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou
  formou,
  b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a
  stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál
  a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach;
  riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie
  dištančnou formou.

  4. V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno
  uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona
  najmä
  a) výlety a exkurzie,
  b) športové výcviky a školské športové súťaže,
  c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
  d) kurzy na ochranu života a zdravia,
  e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
  f) saunovanie,
  g) dni otvorených dverí
  do odvolania.
  5. Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020.

  Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia
  príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
  Odôvodnenie:
  Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nadväzuje
  na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu
  a pobytu.
  Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na
  prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii
  Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového
  stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020.

  Branislav Gröhling

  minister školstva, vedy, výskumu a športu

 • Oznámenie riaditeľa školy

  OZNÁMENIE č. 1/2020

   

  Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat, v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie1, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  týmto

   

  oznamuje neklasifikovanie

   

  tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Jedná sa o predmety:

   

  Etická výchova,  Náboženská výchova,  Hudobná výchova

  Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova,

  Občianska náuka, Pracovné vyučovanie, Technika

   

  V prípade vyššie uvedených predmetov namiesto známky a slovného hodnotenia sa využije štatút absolvoval.

   

   

  V Rimavskej Sobote dňa 14.4.2020

   

                                                                                                 PaedDr. Štefan Orosz

                                                                                                          riaditeľ školy

   

  _______________________

  1 Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t.j. pred 30. 6. 2020.

                                                                                                              

   

  TÁJÉKOZTATÓ  i. sz.  1/2020

                    

  A Základná škola Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat igazgatója a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának az alapiskolás tanulók rendkívüli állapotban1 való értékelésére vonatkozó irányelve értelmében (Irányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020. tanévben)

   

  tájékoztat azon tantárgyak nem osztályzásáról,  

   

  melyek eredetileg érdemjegyekkel voltak osztályozva, viszont a tanítás szüneteltetése miatt kialakult helyzetben ezen tantárgyak oktatási és nevelési célkitűzése teljes mértékben nem valósítható meg.  A nem osztályozott tantárgyak a következők:

   

  etikai nevelés, vallási nevelés, zenei nevelés, testnevelés, képzőművészeti nevelés, polgári nevelés, technika, munkára való nevelés.

   

  A fentebb felsorolt tantárgyak esetében az érdemjegyek és a szóbeli értékelés helyett az abszolválta kifejezést használjuk.  

   

  Rimaszombatban, 2020. 4. 14-én

   

                                                                                                 PaedDr. Štefan Orosz

                                                                                                      iskolaigazgató

   

   

  ________________________

  1 A rendkívüli helyzet, amelyet a 2020. március 16-án elfogadott iskolai oktatás felfüggesztése okozott, abban az esetben is tovább tart, ha az oktatás a tanév vége (2020. június 30.) előtt folytatódik.


                                                                                            

 • Zápis žiakov do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola oznamuje, že 

  zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

  sa uskutočňuje od 14. apríla do 24. apríla 2020 elektronickou formou

  Podrobné informácie a Elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke našej školy.  

  Web: www.zstompamihaly.edupage.org.

  +421908906145 – Tóthová Csilla, zástupkyňa riaditeľa

   

   

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom    

  Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13. decembra 2019 z organizačných dôvodov poskytne žiakom

  riaditeľské voľno.

   

  Vo vyučovaní pokračujeme 26. decembra 2019.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom    

  Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29. marca 2019 z organizačných dôvodov poskytne žiakom

   

  riaditeľské voľno.

   

  V ten deň ani školský klub, ani školská jedáleň nebude v prevádzke.

   

  Vo vyučovaní pokračujeme 1. apríla 2019.

 • Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

  Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola

  Šrobárova 12,  Rimavská Sobota - Rimaszombat

   

  prijme do trvalého pracovného pomeru od 1. 4. 2019

  učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika - fyzika.

   

  Požadovaná kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov,
  • alebo len na vyučovanie aprobačných predmetov (matematika, fyzika) aj vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, ekonomického smeru skončené štátnou skúškou z aprobačného predmetu, alebo príslušného alebo príbuzného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov, resp. bez DPŠ s možnosťou jeho ukončenia do troch rokov od nástupu do zamestnania,
  • dokonalé ovládanie maďarského jazyka,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi
  • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
  • písomný súhlas uchádzača/ky k použitiu osobných údajov.

  Termín podania žiadosti:

  Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy v termíne do 15. 3. 2019.

  Adresa školy:

  Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola

  Šrobárova 12

  979 01 Rimavská Sobota

  Email: zstompu1908@gmail.com

 • Vianočný pozdrav

             

  Milí kolegovia, žiaci, rodičia !


            Rok 2018 sa nachýlil k svojmu koncu. Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja a mieru. Chcem Vám v mene Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote  poďakovať za Vašu prácu  a spoluprácu, ktorú ste v tomto roku vykonali v prospech našej  školy.  Dovoľte  mi, aby som Vám zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a vzájomného porozumenia Vám i vašim blízkym a všetko najlepšie do nového roku.

   
  Štefan Orosz
  riaditeľ ZŠ Mihálya Tompu
   
 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu - Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote oznamuje, že podľa paragrafu 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 21. novembra 2018 z dôvodu celoslovenského testovania piatakov poskytne žiakom (okrem piateho ročníka) riaditeľské voľno. V ten deň školksá jedáleň bude v prevádzke pre piatakov. Vo vyučovaní pokračujeme 22. novembra 2018.

 • Teší nás, že ste oslavovali s nami!

  Milí Žiaci, Rodičia a Priatelia školy!

  Ďakujeme Vám všetkým za vašu snahu, pomocnú ruku, sponzorovanie, ktorým ste prispeli ku krásnej oslave 110. výročia našej školy. Za krásny program ďakujeme naším šikovným žiakom, za finančnú podporu všetkým našim sponzorom. 


 • 2 % z dane

  Vážení Rodičia a Priatelia našej školy!

  Ďakujeme Vám, ak sa rozhodnete podporiť našu školu a prispejete s 2 % z vašich daní.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom    

  Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote oznamuje, že 21. marca 2018  poskytne žiakom (okrem žiakov deviateho ročníka)  riaditeľské voľno podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  z dôvodu celoslovenského testovania deviatakov.

  Na základe predbežného záujmu školský klub a školská jedáleň bude fungovať.

   

  Vo vyučovaní pokračujeme 22. marca 2018.

 • Riaditeľské voľno

  Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom    

  Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola v Rimavskej Sobote oznamuje, že 22. novembra 2017  poskytne žiakom (okrem žiakov piateho ročníka)  riaditeľské voľno podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  z dôvodu celoslovenského testovania piatakov.

  Na základe predbežného záujmu školský klub a školská jedáleň bude fungovať.

   

  Vo vyučovaní pokračujeme 23. novembra 2017.

 • Svetový deň výživy

  9. 10. 2015

  70. výročie školského stravovania

  V mesiaci október v čase od 12.10.-16.10.2015  budú  všetky školské jedálne pripravovať stravu podľa spoločného jedálneho lístka, ktorý zostavilo MŠ SR ako vzorový. Tento jedálny lístok sa pripravuje k 70. výročiu školského stravovania a zároveň k Svetovému dňu výživy. Je to akási výzva pre školské jedálne a ich zamestnancov o prípravu nových receptúr. 

  Milí žiaci!

  Veríme, že nájdete v jedálnom lístku chutné jedlá, ktoré si aj vy obľúbite. Personál našej školskej jedálne aj doteraz sa snažil, aby vám pripravoval čo najpestrejšiu stravu, a bude sa o to snažiť aj v budúcnosti. Vaše pripomienky k jedálnemu lístku môžete tlmočiť cez členov školského parlamentu vedeniu školy. 

  Prajeme vám dobrú chuť a veľa zdravých jedál!

                                                                                               Dóbi Judit, vedúca ŠJ

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Prázdniny

  Program

  29. jún 2015 - 9,00

  Slávnostný program v Dome kultúry

  - Rozlúčka deviatakov

  - Finále sútaže Sulisztár

  - Vyhodnotenie školského roka a odovzdávanie cien

   

  30. jún 2015

  Šrobárova ulica: 8.00 - Triednické hodiny a rozdávanie vysvedčení

                             9.00 - Rozlúčka deviatakov

  Novomeského ulica: 8.00 - Rozlúčka deviatakov

                                   9.00 - Triednické hodiny a rozdávanie vysvedčení

 • Vážení učitelia, vážení rodičia, milí žiaci!

  Vážení učitelia, vážení rodičia, milí žiaci!

              Každý začiatok nového školského roka je niečím výnimočným, krásnym a neopakovateľným. Určuje ho atmosféra očakávania, čo prinesie nový školský rok pre tých, čo po prvý raz zasadnú do školských lavíc, ale i pre tých , ktorí už niekoľko desaťročí venujú veľa úsilia a starostlivosti výchove a vzdelávaniu mladej generácie.

              Úlohy, ktoré spoločnosť i v tomto školskom roku pre školstvo kladie, sú opäť náročné. Vychádzajú však z potrieb výchovy a vzdelaností mladých ľudí pre ďalšie tisícročie. Zodpovednosť a hlavnú ťarchu za plnenie rezortných úloh budú niesť pedagógovia, ktorí budú musieť vyvinúť maximálne úsilie, aby starostlivosť, či úroveň výchovy a vzdelania zverených žiakov bola čo najlepšia. Škola je miesto, ktoré nám umožňuje získavať vedomosti a rozvíjať svoje tvorivé schopnosti. Poslaním školy je i pestovať postoje k základným otázkam ľudského života, učiť k vzájomnej úcte a ohľaduplnosti, rozvíjať v človeku dobro – jednoducho vychovávať.

  Pri plnení úloh výchovy a vzdelanosti žiakov sa škola a pedagógovia opäť budú uchádzať o spoluprácu s rodinou, aby spoločným úsilím vzdelávali a formovali osobnosť dieťaťa. V tomto procese má svoje nezastupiteľné miesto i zriaďovateľ, od ktorého právom očakáva každá vzdelávacia inštitúcia pomoc pri riešení mnohých problémov. Je na čase, aby školstvo sa stalo prioritou! Myslím si, že pedagógovia i ostatní zamestnanci sú odhodlaní plniť všetky náročné úlohy. Úrovňou svojej každodennej starostlivosti dokazujú, že svoje povolanie vykonávajú s najväčšou láskou k zvereným deťom. Patrí im za to úcta a uznanie celej spoločnosti.

  Slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí. Len takým môžeme naďalej zveriť to, čo je nám najdrahšie a to je dieťa, žiak, mladý človek, krásny, jedinečný a neopakovateľný. Vychovávajme ho preto s najväčšou láskou, vnímajme jeho potreby citlivo, dávajme mu lásku, vieru i nádej. Jeho uznanie a vďaka bude našim úspechom a bohatstvom.

   

              Prajem Vám do nového školského roka veľa síl, vytrvalosti a optimizmu, aby ste svoje ciele dotiahli do úspešného konca.

   

  PaedDr. Štefan Orosz

  riaditeľ ZŠ M. Tompu 

   

 • Koniec školského roka

   

  Spokojnosť, radosť a dojatie panovali v predposledný vyučovací deň na Základnej škole Mihálya Tompu. 26.júna sa v sále domu kultúry škola rozlúčila so školským rokom počas slávnostného predpoludnia, ktoré spestrili vystúpenia žiakov.

  Spokojní boli učitelia, ktorí doviedli svojich žiakov k vytúženému koncoročnému vysvedčeniu, radosť neskrývali deti, ktoré majú za sebou náročný školský rok.

  48 deviatakov sa rozlúčilo so základnou školou v rámci dojímavého kultúrneho programu. Ich literárno-hudobné pásmo bolo dôstojnou prezentáciou mladých ľudí, ktorých čaká v septembri stredoškolské štúdium.

  Nasledoval príhovor pána riaditeľa, ktorý po vyhodnotení činnosti školy v tomto školskom roku pozval na pódium tých najlepších. Ocenené boli deti, ktoré boli najaktívnejšie v zbere papiera a iných zberných surovín, odmenu dostala VII.A trieda, z ktorej sa do zberu zapojilo najviac žiakov. Potlesk a pochvalu riaditeľa školy si zaslúžili žiaci, ktorí úspešne reprezentovali školu na množstve regionálnych, krajských a celoslovenských súťaží.

  Škola každý rok udeľuje Cenu Márie Pásztorovej žiakovi, ktorý sa svojím správaním, študijnými výsledkami a účasťou na súťažiach zaslúžil o šírenie dobrého mena školy. Tento rok si cenu odniesli Daniel Farkas z 5.C triedy a Noémi Halásziová z 9.A triedy. Obom gratulujeme a prajeme im veľa úspechov aj naďalej!

   

 • Ďaľšie prvé miesto v celoslovenskej súťaži

  Ďaľšie prvé miesto v celoslovenskej súťaži

  4. až 6. júna 2014 sa konalo celoslovenské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč“  v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci Angelika Anna Juhászová a Norbert Kuzma so IV.B triedy. Vo veľmi ťažkom a náročnom kole sa Norbert Kuzma umiestnil na 1. mieste v zlatom pásme a Angelika Anna Juhászová na 7. mieste v striebornom pásme. Obidvom žiakom gratulujeme a prajeme, aby naďalej dosahovali podobné výsledky.

                                                             Judit Kovács (triedna učiteľka)

Novinky

Napíšte nám

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Mapa