Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím
Počet návštev: 233539

Novinky

Pondelok 29. 5. 2023

Kontakt

Meno školy: Základná škola Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota - Rimaszombat
Email školy: zstompu1908@gmail.com
Telefón: Šrobárova 11/12
+421 47 56 24 432
+421 915 968 785

Novomeského 2070/11A
+421 47 56 49 216
+421 915 868 773
_____________________
Adresa školy: Šrobárova 11/12
979 01 Rimavská Sobota

Novomeského 2070/11A
97901 Rimavská Sobota
_____________________
Slovakia
vedúca školskej jedálne: 0917538435
_____________________
facebook:: facebook.com/zstompu

Vitajte na EduPage

Novinky

 • 29. 3. 2023

  Aktualizovali sme modul Školská Jedáleň

 • Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu s VJM - Tompa Mihály Alapiskola v dňoch 22. a 23. marca 2023 poskytne žiakom 5. až 8. ročníkov riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania deviatakov Testovanie 9. vo vyučovaní sa R

 • Riaditeľstvo Základnej školy Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 11/12, Rimavská Sobota - Rimaszombat

  prijme do pracovného pomeru s predpokladaným nástupom od 15.08.2022

  vedúceho/vedúcu školskej jedálne

  Predpoklady na výkon funkcie:

  • kvalifikačné predpoklady
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

  Požadovaná kvalifikácia:

  • úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou v odbore spoločné stravovanie, alebo
  • úp
 • Pomocou projektu MŠVVaŠ "Modernejšia škola" sme revitalizovali 3 triedy a vytvorili v nich oddychové zóny, ako aj príjemnejšie prostredie pre žiakov pomocou výmeny starého školského nábytku. Revitalizovaná Trieda č. 1 slúži na skupinové vyučovanie výchovných predmetov t.j. HUV, NBV, ETV. Trieda č. 2 na skupinovú prácu žiakov v predmetoch SJL a MJL a Trieda č. 3 "ERASMUS+" spravidla na netradičné hodiny, krúžky aktivity v rámci rôznych projektov, ktorú budeme využívať aj ako "Centrálnu oddychovú zónu s prvkami špeciálnej učebne".

 • Základná škola Mihálya Tompu-Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat

  Administrátor: Papp Zsolt

  Vedenie Základnej školy Mihálya Tompu informuje rodičov o zápise prvákov a piatakov na školský rok 2021/2022.

  Zápis bude prebiehať online formou, prostrednícvtom elektronického formulára od 1. do 30. apríla 2021.

  Informácie o zápise a elektronická prihláška sa nachádzajú na stránke našej školy. Pre vyplnenie prihlášky treba nastaviť slovenskú vlajku, ktorá sa nachádza na pravej strane stránky školy.

 • Na základe prerokovania a odporúčania vedenia školy zo dňa 19. 1. 2021 vydávam nasledovné rozhodnutie:

  Ukončenie 1. polroka školského roku 2020/2021 s riadnou klasifikáciou sa v našej škole uskutoční k 31. januáru 2021. Hodnotiaca pedagogická rada sa koná dňa 22. 1. 2021 online. Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch, nie je potrebné vykonať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 aj v tomto prípade skončí 31. januára 2021.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:
  1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v
  termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.
  2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie
  v
  a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  v piatom až desiatom ročníku,
  c) stredných školách,
  d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  e) jazykových školách,
  f) základných umeleckých školách,
  riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
  3. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania
  a) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času; riaditelia centier voľného času
  zabezpečia podľa podmienok a možností činnosti centier voľného času dištančnou
  formou,
  b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a
  stravovania v školských internátoch pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  c) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál
  a nápojov pre žiakov škôl podľa bodu 2 písm. a) až d),
  d) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach;
  riaditelia škô

 • OZNÁMENIE č. 1/2020

  Riaditeľ Základnej školy Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, Rimavská Sobota - Rimaszombat, v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie1, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 týmto

  oznamuje neklasifikovanie

  tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Jedná sa o predmety:

Novinky

Napíšte nám

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím
* takto označené polia sú povinné

Mapa